Lover for M.C.O.N

 

§1 FORMÅL

Klubben har som formål å samle eiere av Mercurys for å utveksle erfaringer, gleder og problemer vi måtte ha med våre klassiske biler. Man ønsker å gjøre det lettere for medlemmene å skaffe deler, og eventuelt restaurere bilene.

 

§2 MEDLEMSKAP

 

§3 KLUBBEN TILBYR

 

§4 ÅRSMØTE

d) Årsmøtet velger:

e) Halve styret velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer velges for 1 år.

f) Forslag til årsmøtet må foreligge skriftlig i god tid før årsmøtet

g) Kun medlemmer med gyldig medlemskort har stemmerett

 

§5 STYRET

a) Styret er klubbens øverste organ mellom årsmøtene

 

§6 OPPHØR

Klubben opphører hvis klubbens årsmøte vedtar det med 2/3 flertall. Ved eventuelt opphør må årsmøtet ta stilling til hva som skal skje med klubbens aktiva (eiendeler, bankinnskudd, andre verdier).

Ved eventuelt opphør av klubben skal det på årsmøtet oppnevnes et avviklingsstyre bestående av klubbens styre pluss 3 valgte medlemmer. Avviklingsstyret er ansvarlig for –og har som oppgave å tilse at klubbens eiendeler, så som bankinnskudd, papirer, litteratur og annet listeføres og oppbevares i 3 år. Om klubben ikke har gjenoppstått innen denne tid gis det eventuelle bankinnskuddet til organisasjon eller institusjon for trafikkskadde, og eventuelle eiendeler selges og overskuddet gis til organisasjon eller institusjon for trafikkskadde